Uudet pakotteita ja jäädyttämispäätöksiä koskevat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet astuvat voimaan 1.3.2024

23.02.2024

Finanssialan toimijoita koskevat pakotesääntelyn noudattamiseen liittyvät velvoitteet tarkentuvat 1.3.2024, jolloin Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet (tuttavallisemmin ”MOK”) 4/2023 pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvästä asiakkaan tuntemisesta astuvat voimaan. Kyseinen määräys- ja ohjekokoelma on ensimmäinen laatuaan, sillä Finanssivalvonta ei ole aiemmin julkaissut ohjeistusta liittyen pakotesääntelyn noudattamiseen. Uusia määräyksiä ja ohjeita sovelletaan kattavasti Finanssivalvonnan valvottaviin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 nosti kansainväliset pakotteet ja Suomen kansalliset jäädyttämispäätökset aivan uudenlaisen huomion keskipisteeksi. Finanssialan toimijoille pakotesääntely ja sen noudattaminen on ollut arkipäivää jo kauan, joskin uusi pakotetäyteinen maailma edellyttää entistä vahvempaa fokusta pakotteita koskeviin sisäisiin prosesseihin. Finanssialan toimijat ovat pakotteiden osalta pitkään toimineet enemmän tai vähemmän pelkän sääntelyn varassa, vailla valvovan viranomaisen ohjeistusta. Tämä kuitenkin muuttuu 1.3.2024, jolloin Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet 4/2023 pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvästä asiakkaan tuntemisesta astuvat voimaan.

Rahanpesun- ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin (444/2017), tuttavallisemmin ”rahanpesulaki”, valmisteltiin pitkään osittaisuudistusta, joka muutaman käänteen ja viivästyksen jälkeen astui voimaan 31.3.2023 (joskin osalle uudistuksista annettiin vuoden siirtymäaika). Rahanpesulain osittaisuudistuksen yhteydessä rahanpesulain 3 lukuun lisättiin uusi pykälä pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvästä asiakkaan tuntemisesta. Uuden pykälän myötä rahanpesulain mukaisilla ilmoitusvelvollisilla, mm. Finanssivalvonnan valvottavilla, mutta myös muilla toimijoilla, tulee olla osana asiakkaan tuntemiseen liittyviä toimia tehokkaat toimintaperiaatteet, menettelytavat ja sisäinen valvonta pakotteiden ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi. Tässä yhteydessä myös Finanssivalvonnan valtuudet laajenivat kattamaan pakotteiden valvonnan finanssialan toimijoiden asiakkaan tuntemiseen liittyvien toimien osalta.

Finanssivalvonnan uusien pakotesääntelyä koskevien määräysten ja ohjeiden tarkoituksena ja tavoitteena on ohjeistaa Finanssivalvonnan valvottavia niiden toimenpiteissä pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi. MOKin rakenne ja yleistä hallintoa koskeva logiikka on pitkälti yhteneväinen Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien määräysten ja ohjeiden 2/2023 kanssa, jotka tulivat voimaan 26.6.2023. Onkin suotavaa, että Finanssivalvonnan valvottavat huomioivat edellä mainitut Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet rinnakkain, ja sisällyttävät pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamista koskevat menettelytapansa ja toimintaohjeensa samaan sisäiseen ohjeistukseensa.

Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet sisältävät ohjeistusta mm. seuraavista aihepiireistä:

  • Sisäiset roolit ja vastuut sekä sisäisen valvonnan järjestäminen
  • Pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten vaikutusten arviointi valvottavan toimintaan – pakotteita koskeva riskiarvio
  • Asiakkaan tuntemista koskevat toimet – mm. asiakkaan tuntemistiedot, edunsaajien tunnistamien, asiakassuhteen jatkuva seuranta
  • Pakotemonitorointi – asiakaskannan monitorointi ja maksujen ja liiketoimien monitorointi
  • Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen ja raportointi

Lexia Asianajotoimisto tarjoaa tarvittavan juridisen tuen pakotesääntelyn ja viranomaisohjeiden navigointiin ja implementointiin niin Finanssivalvonnan valvottaville kuin muille rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille sekä toimijoille, joiden tulee toiminnassaan huomioida pakotteet. Lexia tarjoaa myös compliance-palveluja monipuolisesti, mutta erityisesti Finanssivalvonnan valvottaville ulkoistettuna compliance toimintona. Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa pakotteisiin liittyvissä kysymyksissä. Tutustu tarkemmin asiantuntijoihimme alla.

Teksti: Emilia Lostedt, Counsel, [email protected]

Asiantuntijat: Katariina Pesonen, Emilia Lostedt, Hanna Huttunen, Erika Leinonen, Mikko Koskinen, Lotta Koskela, Elina Väärä, Jesse Kinnaslampi, Rebecca Rafkin

Back to Top