Lexia Asianajotoimisto Oy – Yleiset toimeksiantoehdot

Näitä yleisiä toimeksiantoehtoja sovelletaan Lexia Asianajotoimisto Oy:n (”Lexia”) ja sen asiakkaan (”Toimeksiantaja”) välillä koskien Lexian tarjoamia asianajopalveluita (”Palvelut”).

1. Palveluiden suorittaminen

Kaikki Palvelut suoritetaan hyvän asianajotavan mukaisesti Toimeksiantajan edut turvaten.

Palveluilla on aina nimettynä tarvittavat yhteyshenkilöt sekä vastuullinen asianajaja. Lexia voi käyttää palvelujen tuottamiseen ulkopuolisia Palveluiden tarjoajia esimerkiksi toimeksiantoon liittyvien kansainvälisten liityntöjen johdosta.

Lexia tarkistaa ennen toimeksiantojen vastaanottamista mahdolliset esteellisyydet. Tämän seurauksena voimme joutua torjumaan toimeksiannon tai asiakkuuden ilmoittamatta tarkemmin syytä tähän.

Informaation ja asiakirjojen toimittaminen voi vakiintuneen tavan tapahtua myös sähköisesti (salaamattoman) sähköpostin välityksellä. Sähköpostiviestintää suojaa viestintäsalaisuus, mutta siihen voi sisältyä tietoturvariskejä. Lexia ei vastaa vahingoista, jotka liittyvät sähköiseen viestintään, ellei vahingon syynä ole toimeksiantoon perustuvien ammatillisten velvollisuuksiemme rikkominen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

2. Toimeksiantaja

Toimeksiantajan velvollisuutena on antaa Lexialle riittävät tiedot ja aineistot Palveluiden suorittamiseksi.

Toimeksiantajan tulee ilmoittaa Lexian vastuuhenkilölle, jos Toimeksiantaja ei hyväksy viestintää sähköisessä muodossa.

Toimeksiantaja suorittaa Lexialle sovitut palkkiot ja kulut kohdan 3 mukaisesti. Toimeksiantajan tulee esittää mahdolliset huomautuksensa suoritetuista Palveluista kuuden (6) kuukauden kuluessa Palvelun toimittamisesta.

Jos Toimeksiantaja ei ole muuta edellyttänyt, Lexia voi käyttää Toimeksiantajaa referenssinään sekä mainita toimineensa Palveluiden tarjoajana julkistetussa toimeksiannossa.

3. Palkkiot ja laskutus

Palvelut laskutetaan pääsääntöisesti aikaperusteisesti erikseen sovittujen palkkioiden mukaisesti. Jos aikaperusteisen palkkion suuruudesta ei ole erikseen sovittu, sovelletaan Lexian kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Pienin laskutuksessa käytettävä aikayksikkö on neljännestunti (0,25 h). Arvonlisävero ei sisälly hintoihin. Aiheutuneet kulut (ml. matkakulut ja päivärahat) laskutetaan erikseen. Lisäksi laskutetaan Palveluiden suorittamiseen liittyvä matka-aika, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Jollei muusta käytännöstä ole sovittu tai palkkioperusteesta muuta johdu, toimittaa Lexia laskun yhteydessä erittelyn aiheutuneista kuluista, tehdyistä toimenpiteistä, niihin käytetystä ajasta ja palkkioperusteista. Palkkioperusteita voidaan tarkistaa vuosittain kustannustennousuavastaavasti.

Ellei muuta ole erikseen sovittu, maksuehto on 7 pv netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaisesti kaikille viivästyneille maksuille. Lexialla on oikeus kuitata erääntyneet ja maksamatta olevat saatavat korkoineen asiakas- varatililtä tai muuten. Lexia varaa oikeuden vaatia kohtuullisen ennakkomaksun palkkioiden tai kulujen osalta.

Jos Toimeksiantajalla on oikeusturvavakuutus, on Toimeksiantaja vastuussa Lexialle siitä laskun/laskujen osasta, mitä vakuutusyhtiö ei korvaa. Toimeksiantaja antaa Lexialle suostumuksen ryhtymiseksi myös toimenpiteisiin, jotka oikeusturvavakuutusehtojen perusteella eivät todennäköisesti kuulu oikeusturvavakuutuksesta korvattavaksi, mikäli ne ovat toimeksiannon suorittamisen kannalta tarpeellisia. Lexia laskuttaa asiakkaalta kuukausittain tehdyistä toimenpiteistä Toimeksiantajalle myönnetystä oikeusturvapäätöksestä huolimatta, ellei toisin ole erikseen sovittu Lexian ja Toimeksiantajan kesken.

Lexialla on oikeus päättää Palveluiden toimittaminen/toimeksianto, jos Toimeksiantaja ei suorita Lexian erääntyneitä saatavia.

4. Oikeudet työn tuloksiin

Lexia myöntää Toimeksiantajalle peruuttamattoman ja ikuisen käyttöoikeuden Työn tuloksiin, edellyttäen että Toimeksiantaja täyttää maksuvelvollisuutensa. Toimeksiantajalla ei ole oikeutta luovuttaa Työn tuloksia kolmannelle, ellei asiasta ole osapuolten välillä nimenomaisesti sovittu tai edellytetty muuta.

Lexia vastaa siitä, että sillä on käyttämiinsä välineisiin ja dokumentteihin sellaiset oikeudet, että se voi Toimeksiantajanoikeuksiavaarantamatta täyttää näissä sopimusehdoissa mainitut tehtävät ja velvoitteet.

5. Salassapito

Lexian henkilökunta on velvoitettu lain perusteella noudattamaan salassapitomääräyksiä.

Lexia vastaa siitä, että myös sen mahdollisesti käyttämät ulkopuoliset tahot noudattavat vastaavaa salassapitovelvoitetta.

6. Vastuunrajoitus

Lexia ei ole vastuussa Toimeksiantajalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, lukuun ottamatta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa tai osapuolten välisen korostetun salassapitovelvollisuuden rikkomiseen perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Lexian vastuu rajoittuu aina Toimeksiantajalta vahinkoa välittömästi edeltävän kahdentoista kuukauden ajanjakson aikana saatujen palkkioiden määrään, mutta kuitenkin aina enintään Lexian vastuuvakuutuksen korvausmäärään, mikäli vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Lexia ei vastaa kolmansien osapuolten toimeksiantoon liittyvien palveluiden tai Lexian lain mukaisten velvollisuuksien, kuten rahanpesusäännökset, mahdollisesti aiheuttamista haitoista, vahingoista tai kuluista.

7. Ylivoimainen este

Lexia vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan suorittaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden Lexia osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Palveluiden toimittamisesta sovittaessa, ja jonka seurauksia Lexia ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää.

Milloin toimeksiannon suorittaminen viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli neljä (4) viikkoa, kummallakin osapuolella on oikeus käsitellä toimeksiantosuhdetta purkautuneena. Lisäksi osapuolilla on oikeus purkaa toimeksiantosuhde, mikäli Palveluita toimitettaessa ilmenee eturistiriitatilanne osapuolten välillä.

8. Toimeksiantosuhteen voimassaolo

Toimeksiantosuhde on voimassa, kunnes Lexia on laskuttanut toimeksiannon koko- naisuudessaan tai se päättyy muulla sovitulla perusteella. Selvyyden vuoksi todetaan, että näitä toimeksiantoehtoja sovelletaan kaikkiin myöhempiinkin Palveluihin/ toimeksiantoihin, ellei muuta erikseen kirjallisesti sovita.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Toimeksiantosuhdetta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin.

Jos neuvottelut eivät johda tuloksiin 30 päivän kuluessa niiden aloittamisesta, erimielisyydet voidaan jättää ratkaistaviksi Asianajajaliiton menettelytapojen mukaisesti tai Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaiseen nopeutettuun välimiesmenettelyyn, joka järjestetään Helsingissä ja jossa käytettävä kieli on suomi. Välimiesmenettelyn lopputulos määrää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet toisiaan kohtaan lopullisesti. Lexialla on kuitenkin oikeus saattaa erääntynyttä saatavaa koskeva asia yleisen tuomioistuimenkäsiteltäväksi.

10. Sovellettava laki

Toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Back to Top