Liikesalaisuuksien suojaa koskeva sääntely uudistuu

15.02.2018

Liikesalaisuuksien suojaa koskeva sääntely uudistuu - Lexia
 • Uusi liikesalaisuuslaki on tarkoitus saattaa voimaan 9.6.2018 mennessä.
 • Jatkossa liikesalaisuuksia koskevat säännökset ovat pääosin uudessa liikesalaisuuslaissa.
 • Liikesalaisuuden laillinen haltija voi vaatia loukkaamistilanteessa vahingonkorvausta tai käyttökorvausta.
 • Rikosoikeudellinen suoja säilyy ennallaan.
 • Uusi sääntely ei poista tarvetta salassapito- ja kilpailukieltosopimuksille.

Liikesalaisuudet ovat useimmin yhdistelmä erilaista teknistä ja kaupallista tietoa. Tekniset salaisuudet voivat sisältää piirustuksia ja suunnitelmia, prototyyppejä, tuotantoprosesseja, tietotaitoa, kaavoja tai reseptejä, kun taas kaupalliset salaisuudet voivat olla esimerkiksi asiakas- ja toimittajalistoja, liiketoimintamalleja ja -strategioita sekä hinnoittelutietoja. Usein yritykset eivät kuitenkaan tiedosta liikesalaisuuksiaan tai niiden arvoa.

Liikesalaisuuksien suojaaminen globaaleilla markkinoilla monimutkaista

Tuotteiden ja palveluiden liikkuessa rajojen yli liikkuu myös tietoa, joka joidenkin kohdalla voi olla koko liiketoiminnan arvokkainta pääomaa. Varomattomasti jaettu liikesalaisuus saattaa olla jo samana päivänä ulkomaisen kilpailijan käytössä. Pahimmassa tapauksessa kilpailija voi väittää saaneensa tiedon laillisesti, sillä tietoa ei edes oltu yritetty suojata.

 

Globaalissa maailmassa liikesalaisuuksien suojaaminen ei ole ollut yksinkertaista edes EU:n sisällä. Eri maiden lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä ei ole selkeää yhtenäistä tapaa tai linjaa liikesalaisuuksien suojaamiseen. Itseasiassa edes liikesalaisuus-käsitettä ei ole universaalisti määritelty.

 

EU:n sisällä tilannetta on kuitenkin pyritty korjaamaan kesäkuussa 2016 hyväksytyllä uudella liikesalaisuusdirektiivillä. Liikesalaisuusdirektiivin säännökset implementoidaan osaksi Suomen lainsäädäntöä uudella liikesalaisuuslailla, joka on tarkoitus saattaa voimaan 9.6.2018 menneessä. Uuden lain valmistelu on vielä kesken.

Liikesalaisuuslaki yhtenäistää salaisuuksien suojaa

Liikesalaisuuksien lakisääteistä suojaa koskeva sääntely on hajanaista, ja se ei ole kaikilta osin kattavaa. Uudistamista koskevassa esityksessä esitetään säännösten yhdenmukaistamista niin, että sopimattomasta elinkeinotoiminnasta annetun lain liikesalaisuussäännökset kumotaan ja keskitetään uuteen liikesalaisuuslakiin. Jatkossa myös työsopimuslaissa viitattaisiin uuteen liikesalaisuuslakiin, ja työsopimuslain ammattisalaisuus-termi poistetaan laista.

Korvauksia liikesalaisuuden haltijalle

Liikesalaisuuslakia koskevassa ehdotuksessa liikeliikesalaisuus on määritelty tiedoksi,

 • joka on salassa pidettävää, eikä yleisessä tiedossa
 • jolla on kaupallista arvoa salaisuutensa ansiosta
 • jonka laillinen haltija on ryhtynyt tarpeellisiin toimiin pitääkseen tiedon salassa.

Liikesalaisuuden rikkominen voitaisiin jatkossa kieltää tuomioistuimen päätöksellä. Lisäksi liikesalaisuuden laillinen haltija voisi liikesalaisuuden loukkaamistilanteessa vaatia vahingonkorvausta tai ns. käyttökorvausta.

 

Liikesalaisuuden paljastaminen ei kuitenkaan olisi laitonta, jos se tehdään yleisen edun suojaamista varten väärinkäytöksen tai laittoman toiminnan paljastamiseksi. Lisäksi työntekijä saisi kertoa työnantajan liikesalaisuuden työntekijän edustajalle, mikäli tämä välttämättä tarvitsisi kyseistä tietoa työntekijän avustamiseksi, esimerkiksi työntekijän ja -antajan välisen erimielisyyden selvittämisessä tai muun lakisääteisen tai tes-liitännäisen tehtävän suorittamisessa. Työntekijällä ei ole jatkossakaan mitään yleistä oikeutta ilmaista liikesalaisuuksien työntekijän edustajalle, vaan liikesalaisuuden ilmaisemisen tulee olla välttämätöntä, jotta edustaja voi hoitaa tietyn tehtävän. Tällainen tilanne saattaisi tulla kyseeseen, esimerkiksi tilanteessa jossa edustaja avustaisi työntekijää työsuhdekeksinnön korvaamista koskevassa erimielisyystilanteessa.

 

Liikesalaisuuksien rikosoikeudellinen suoja säilyy ennallaan. Rikoslain yrityssalaisuuden rikkomista ja väärinkäyttöä koskevia säännöksiä ei esitetä muutettavaksi.

Yrityksillä laaja vastuu suojaamisesta

Uusi liikesalaisuuslaki jättää yrityksille edelleen laajan vastuun liikesalaisuuksien tunnistamisesta ja suojaamisesta. Yrityksen on kyettävä osoittamaan tiedolla olevan kaupallista arvoa ja mikä tärkeintä, ryhdyttävä käytännön toimenpiteisiin tiedon suojaamiseksi. Uusi sääntely ei myöskään poista tarvetta salassapito- ja kilpailukieltosopimuksille.

 • Käytännöt, prosessit ja sopimukset

Liikesalaisuuksien suojaamiseksi yritysten kannattaa luoda liikesalaisuuksien suojaamista koskeva käytäntö ja säännöt. Kaikkien työntekijöiden, yhteistyökumppanien ja muiden henkilöiden, jotka voivat päästä käsiksi liikesalaisuuksiin, on tunnettava salassapitoa koskeva ohjeistus. Ohjeissa on määriteltävä, kenellä on pääsy tietoihin, kuinka tietoja on käsiteltävä, ja miten on toimittava tietovuototilanteissa. Tällaisen ohjeistuksen ylläpitäminen osoittaa, että yhtiö yksiselitteisesti haluaa suojata liikesalaisuuksiaan. Samalla yritys voi saada paremman käsityksen kunkin tiedon arvosta. Toimenpiteet on helpointa aloittaa työntekijöiden salassapitosopimuksista ja kilpailukielloista.

 • Tietoturva, salassapito ja riskienhallinta

Fyysinen ja digitaalinen tietoturva kuten virustorjunta, palomuurit, salaaminen, omien ohjelmien tai laitteiden käyttökielto tulee suunnitella siten, että se suojaa salassa pidettäviä tietoja. Ohjelmistot ja laitteet on pidettävä päivitettyinä. Tietoturva ei enää nykypäivänä koostu pelkästä ongelmiin reagoimisesta, vaan siihen kuuluu myös potentiaalisten riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy.

 • Ulkopuolisten pääsy tietoihin

Toimittajien, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden pääsyä liikesalaisuuksiin on tärkeää rajoittaa. Jos yhteistyökumppaneille on luovutettava liikesalaisuuksia, niiden leviäminen edelleen tulee estää. Yksinkertaisimmillaan tämä tapahtuu salassapitosopimuksin. Erityisen tärkeää näiden sopimusten tekeminen on IT-palveluiden ulkoistamisessa, kuten IT-tuessa ja pilvipalveluissa, sillä näillä toimijoilla voi olla suora pääsy yrityksen tietoihin.

Laadi käytännöt ja suojaa salaisuudet

Liikesalaisuuksista on syytä pitää huolta. Olennaista on, että liikesalaisuudet on selkeästi määritelty ja suojattu eli yritys on:

 • laatinut niitä koskevat käytännöt ja ottanut ne käyttöön osan tiedonhallintaprosessiaan
 • laatinut salassapitosopimukset yhteistyökumppaniensa kanssa
 • huolehtinut riittävästä tietoturvasta ja riskienhallinnasta estääkseen salassa pidettävän tiedon leviämisen.

 

Lisätiedot: 

Markus Myhrberg, Partner, puh. +358 40 505 5343, [email protected]

Ville Kukkonen, Associate, puh. +358 40 745 6784, [email protected]

 

Back to Top