Tunnetko työaikajärjestelyiden joustomahdollisuudet?

11.04.2017

työaikajärjestelyiden joustomahdollisuudet Lexia

Vaikka työaikasääntely lähtee vieläkin ajatuksesta, että työt tehdään tietyssä toimipisteessä säännöllisen työajan puitteissa, se ei estä työaikajärjestelyjen muokkaamista töiden kannalta tarkoituksenmukaisemmaksi.

Hyödynnä työaikasääntelyn mahdollistamat poikkeukset

Työaikalain soveltamisala sisältää lukuisia poikkeuksia. Siksi ensi alkuun on hyvä arvioida, soveltuuko työaikalaki laisinkaan kyseiseen tehtävään.

 

Sääntelyn soveltamisalapoikkeukset ovat varsin rajattuja, ja ne ovat olleet lukemattomia kertoja tuomioistuimen arvioinnin kohteena. Riskien välttämiseksi arvio työaikasääntelyn soveltuvuudesta tiettyyn tehtävään kannattaa tehdä kattavasti jo henkilön työsopimusta tehtäessä.

Esimerkki: johtamistyö ja itsenäiset asiantuntijatehtävät

Johtaminen ja itsenäinen asiantuntijatyö on tietyin edellytyksin rajattu työaikalain ulkopuolelle. Poikkeussäännös on kuitenkin suppea, eikä johtamis- ja esimiestyön tekeminen automaattisesti tarkoita työaikasääntelyn ulkopuolella olemista. Päätös työaikalain soveltamatta jättämisestä arvioidaan tapauskohtaisesti, ja siihen vaikuttavat mm. henkilön asema organisaatiossa, tehtävien luonne ja yrityksen koko.

 

Esimerkki: myyntityö

Työneuvoston mukaan työaikalakia ei tarvinnut soveltaa henkilön työskennellessä itsenäisesti työpaikan ulkopuolella laajalla myyntialueella valiten itse myyntikohteidensa käyntiajat ja -järjestyksen. Työnantaja valvoi pelkästään työn tuloksia päivittäin. Sen sijaan myymälöitä kiertävän menekinedistäjän kohdalla työneuvoston mielestä työaikasääntelyä oli syytä soveltaa, koska työnantajalla oli valvontamahdollisuus työn suorittamisesta.

 

Työaikasääntelyn soveltumista työpaikan ulkopuolella tehtävään työhön kannattaa siis arvioida työn itsenäisyyden ja työnantajan tosiasiallisten valvontamahdollisuuksien näkökulmasta.

 

Esimerkki: etätyön työaikajärjestelyt

Vaikka työaikalaki ei etätyön käsitettä tunnekaan, siihen sovelletaan työaikalain määräyksiä. Kuitenkin lain poikkeussäännöksen mukaan työaikalakia ei sovelleta kotona tai muuhun sellaisissa oloissa tehtävään työhön, jossa työantaja ei voi valvoa työhön käytettävää aikaa. Ratkaisevaa on siis se, onko työnantajalla mahdollisuutta valvoa työajan järjestämistä ja käyttöä, sekä yritetäänkö valvontaa todellisuudessa myös tehdä. On myös arvioitava, voiko etätyötä tekevä henkilö aidosti itse suunnitella ja päättää ajankäytöstä sekä työn suorittamistavoista.

 

Henkilön työskentely osittain etänä kotoa käsin ei automaattisesti poista työaikalain soveltamista. Sama koskee tilanteita, joissa työntekijä jatkaa töiden tekemistä illalla kotona.

Työajoista voi sopia myös paikallisesti

Sääntely mahdollistaa myös toisenlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi keskimääräinen tai liukuva työaika mahdollistaa päivittäiset tai viikoittaiset työaikajoustot. Useat työehtosopimukset mahdollistavat myös työaikajärjestelyistä ja työajoista sopimisen paikallisesti, esimerkiksi työaikapankin perustamiseksi. Sopimismahdollisuuksien laajuus vaihtelee merkittävästi työehtosopimusten välillä. Säännöllisen työajan järjestelyitä koskevat työehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuudet ovat myös yleissitovuuden perusteella työehtosopimusta noudattavien yritysten käytössä.

 

Lähtiessäsi miettimään uusia työaikajärjestelyitä huomioi seuraavat asiat:

 

  • Määritä tarpeet: minkälainen työ on kyseessä, missä työ tehdään ja onko suorittamisajankohdalla merkitystä työn kannalta?
  • Selvitä soveltuva sääntely ja reunaehdot: työaikalaki, mahdollinen työehtosopimus ja työsopimus.
  • Selvitä sääntelyn sallimat joustot: keskimääräisen työajan käyttö, liukuva työaika, työaikapankki ja mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen.
  • Kirjaa sovitut asiat ylös: sovi asiat riittävällä tarkkuudella kirjallisesti ja järjestä työajan seuranta. Erimielisyystilanteissa todistustaakka on lähtökohtaisesti työnantajalla.

Vanhentunut laki odottaa uudistamista

Keskeisiä nykysääntelyn ongelmia ovat etä- ja mobiilityötä koskevan sääntelyn vanhentuminen ja riittämättömät mahdollisuudet sopia työaikajärjestelyistä työpaikalla. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä pohtii parhaillaan työaikalain uudistamista mm. etätyön ja asiantuntijatyön osalta. Toinen työryhmä puolestaan selvittää nollantuntisopimusten pelisääntöjen uudistamista.

 

Annamme mielellämme lisätietoja:


Leena Kujansuu, Senior Associate, puh: +358 40 4868 111, leena.kujansuu@lexia.fi

Back to Top