Pörssiyhtiöiden raportointivelvollisuus laajenee jatkossa

27.04.2015

Suurten pörssiyhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien yritysten on jatkossa selvitettävä yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä yhä laajemmin. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 29. syyskuuta 2014 tilinpäätösdirektiivin muutoksen, minkä myötä suuryritysten raportointivelvollisuus tulee jatkossa laajenemaan. Yritysten on jatkossa raportoitava muun muassa siitä, miten ne edistävät työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työntekijöiden osallistumista. Edellä mainittujen lisäksi yritysten on annettava selvityksensä myös siitä, miten ne pyrkivät parantamaan ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua sekä korruption torjuntaa. Lisäksi yhtiöiden tulee antaa lyhyt kuvaus käytössä olevasta liiketoimintamallista ja niin ikään eri toimintalinjoihin liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Raportointivelvollisuuden laajeneminen tarkoittaa myös sitä, että tulvaisuudessa yritysten on selvitettävä, miten ne henkilöstöpolitiikassaan huomioivat eri kansalaisuudet, henkilöstön ikärakenteen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon. Myös monimuotoisuuden edistämisessä saavutetut tavoitteet tulee raportoida.

Velvollisuus koskee vain osaa yrityksistä
Direktiivin määräykset eivät kuitenkaan koske kaikkia pörssiyhtiöitä. Jatkossa raportointivelvollisia ovat vain sellaiset listayhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt, jotka ylittävät kaksi asetetuista raja-arvoista. Raportointivelvollisuutta koskevat raja-arvot täyttyvät, mikäli yrityksen työntekijämäärä on 500 henkeä, liikevaihto on 40 miljoonaa euroa tai tase 20 miljoonaa euroa. Mikäli kaksi edellä mainituista raja-arvoista siis täyttyy, yrityksen on jatkossa annattava laajempi selvitys toiminnastaan.
Tiedonantovelvollisuus voidaan täyttää joko julkiasemalla tiedot toimintakertomuksen yhteydessä tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä yrityksen internetsivuilla. Vaikka uudistuksen myötä vaadittava selvitys ei tulekaan olemaan peruste erilliselle tilintarkastukselle, on myös tilintarkastajilla jatkossa velvollisuus varmistaa, että selvitys on tehty asianmukaisesti.

Noudata tai selitä
Direktiivi tullaan saattamaan voimaan koko unionin laajuisesti, mutta sen vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön vaihtelee luonnollisesti maittain. Saattaa hyvin olla, että osassa jäsenvaltioita nykyiset vaatimukset yhteiskuntavastuuraporttien osalta riittävät myös tulevaisuudessa. Suomessa yritysten vastuullisuusraportointi on sen sijaan tähän asti perustunut pitkälti vapaaehtoisuuteen, joten suurten yritysten tiedonantovelvoitteet kotimaassa tulevat laajenemaan jatkossa.
Raportointivelvollisuus tulee koskettamaan erityisesti useassa maassa toimivia yrityksiä. Kansainvälisesi toimivien yritysten on huolehdittava tehokkaasti, että tiedonantovelvollisuus täytetään myös jatkossa asianmukaisesti. Direktiivin määräyksiä koskee nimittäin nk. noudata tai selitä –periaate, minkä mukaan yrityksen on ilmoitettava selkeä ja perusteltu syy, mikäli annettua selvitysvelvollisuutta ei ole noudatettu.

Direktiivi on astunut voimaan syksyllä 2014, mutta se on otettava osaksi kansallista lainsäädäntöä Suomessa lokakuuhun 2016 mennessä. Näin ollen lisääntyvä tiedonantovelvollisuus tulee koskemaan aikaisintaan tilikautta 2017. Laajenevaan raportointivelvollisuuteen on syytä varautua hyvissä ajoin. Alustavan arvion mukaan uudistukset tulevat koskemaan Suomessa noin sataa yritystä.

Annamme mielellämme lisätietoja: Olli Kiuru

Back to Top