Onko yrityksessänne yli 50 työntekijää? EU:n whistleblowing-direktiivi vaatii väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan

22.09.2021

Whistleblowing-direktiivin tavoitteena on vahvistaa suojaa henkilöille, jotka havaitsevat ja ilmoittavat EU-oikeuden rikkomuksista tietyillä aloilla. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi voimaan kansallisella sääntelyllä 17.12.2021 mennessä, jolloin direktiivin piiriin kuuluvilla yrityksillä on oltava ilmoituskanava käytössä. Ehdotus niin kutsutuksi Ilmoittajansuojelulaiksi on julkaistu ja kansallista täytäntöönpanoa Suomessa valmistellaan paraikaa. 

Direktiivi koskee julkista sektoria ja yksityisen sektorin organisaatioita, joilla on vähintään 50 työntekijää.​ Lisäksi se koskee tiettyjä säänneltyjä toimialoja työntekijämäärästä riippumatta, kuten rahanpesulaissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia. Tällaisia toimialoja ovat muun muassa pankki- ja sijoitustoiminta, virtuaalivaluutan tarjoaminen, kiinteistönvälitys, perintä, kirjanpito sekä tilintarkastus.

​Yksityisen sektorin 50–249 työntekijän yrityksille annetaan siirtymäaika ilmoituskanavan perustamiselle 17.12.2023 asti säänneltyjä toimialoja lukuun ottamatta.​ Jos yritys on rahanpesulaissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, siihen ei siis sovelleta siirtymäaikaa eikä henkilömäärän alarajaa.

Sääntelyn tarkoituksena on tarjota suojaa henkilölle, joka työnsä yhteydessä havaitsee EU:n tai kansallisen oikeuden rikkomuksen työyhteisössään. Aikaisemmin monet rikkomukset ovat jääneet kertomatta ilmoittajan pelätessä heihin kohdistuvia vastatoimia. Rikkomusten ilmoittamatta jättäminen voi muodostaa vakavan uhan, ellei niihin puututa ajoissa. Whistleblowing-kanava on myös merkittävä osa yritysvastuuta ja avointa yrityskulttuuria, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja ylläpitää työntekijöiden turvallisuuden tunnetta.

Whistleblowing-kanava ei ole palautelaatikko

Sääntely sallii ilmoittamisen ja tarjoaa suojelua yrityksen työntekijöille ja työsuhteen omaisessa suhteessa työskenteleville, mutta myös yrityksen entisille työntekijöille sekä työnhakijoille.

Whistleblowing-kanava ei kuitenkaan ole kaikkia yrityksen sisäisiä asioita ja konflikteja koskeva palautelaatikko. Sääntely tarjoaa suojelua ainoastaan, jos työyhteisössä on rikottu sääntelyssä erikseen mainittua lainsäädäntöä ja ilmoitus koskee tällaista rikkomista. Työntekijälle ei siis tarvitse tarjota suojelua tämän ilmoittaessa esimerkiksi yleisistä työyhteisössä vallitsevista epäkohdista.

Seuraamukset suojelun tehokeinona

Seuraamuksia sääntelyn vaatimusten laiminlyönnistä voi tulla sekä yksilöille että yhteisöille. Seuraamuksia on määrätty esimerkiksi ilmoittajan henkilöllisyyden paljastamisesta, ilmoittamisen estämisestä ja vastatoimien langettamisesta.

Seuraamuksia voi koitua vastapuolen lisäksi ilmoittajalle itselleen: sääntelyssä on ollut tärkeää estää turha ilmoittaminen sabotointitarkoituksessa. Henkilölle voidaan määrätä sakkorangaistus sekä vahingonkorvausvelvollisuus, jos hän ilmoittaa tai julkaisee tahallaan vääriä tai paikkaansa pitämättömiä tietoja.

Whistleblowing-ilmoituskanava avaimet käteen -palveluna

Whistleblowing-sääntely itsessään asettaa tarkat vaatimukset ilmoituskanavalle ja ilmoitusten käsittelylle, ja vaatii yrityksiltä sekä teknisiä että hallinnollisia toimenpiteitä. Varsinaisen ilmoituskanavan perustamisen lisäksi ilmoittajalle on tarjottava tukitoimia ja henkilöstö on koulutettava ilmoituskanavasta ja ilmoitusten käsittelystä. Myös kanavaa hoitavien henkilöiden piiri on suunniteltava huolellisesti, jotta ilmoittajien suojelu ei vaarannu ja riippumattomuus säilyy. Lisäksi ennen kanavan käyttöönottoa yrityksessä on järjestettävä asianmukaiset yhteistoimintamenettelyt sekä tehtävä tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutustenarviointi.

Yrityksen prosessit ja ilmoittajan ehdoton suojaaminen on tärkeää suunnitella hyvin etukäteen ja huolehtia jatkuvasta viestinnästä ja koulutuksesta.

Yritys voi hankkia ilmoituskanavan ja ilmoitusten hallinnoinnin myös ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Olemme valmistelleet avaimet käteen -periaatteella toimivan, kustannustehokkaan palvelupaketin whistleblowing-direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Tarjoamme kokonaispalvelun pelkän teknisen alustan hinnalla. Palvelu sisältää:

  • materiaalit asian esittelyyn henkilöstölle​
  • tietoturvallisen ja helppokäyttöisen teknisen alustan ilmoitusten tekoon​
  • ilmoitusten arvioinnin​
  • ilmoitusten käsittelyn​
  • raportoinnin asiakasyrityksen johdolle​
  • palautteen ilmoittajalle.​

Tarjoamme näin kokonaisvaltaisen whistleblowing-palvelun, joka sisältää kaiken tarvittavan. Sen avulla yrityksenne on valmis joulukuussa täyttämään sääntelyn vaatimukset.

Jos yrityksenne on vailla ratkaisua ilmoituskanavan toteuttamiseksi, ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Osallistu maksuttomaan webinaariimme torstaina 28.10.2021: Kuinka yritykset voivat valmistautua whistleblowing-direktiivin vaatimuksiin

Lisätiedot:

Inna Jensén, Associate, puh. +358 40 644 9032, [email protected]

Back to Top