Kotimaan kuulumisia: Rahanpesulainsäädännön soveltamisala laajenee

08.01.2016

Valtiovarainministeriön rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän tarkoituksena on valmistella hallituksen esitystä, jolla implementoidaan neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus sekä otetaan lisäksi huomioon FATF:n (Financial Action Task Force) suositukset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä.

Uudistuksen myötä nykyisen rahanpesun selvittämisestä ja terrorismin ehkäisemisestä annetun lain soveltamisala laajenee muun muassa siten, että poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä tarkoitettaisiin jatkossa ulkomaisten henkilöiden lisäksi myös kotimaisia poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä. Samalla myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden perheenjäsenen ja tämän läheisen yhtiökumppanin määritelmän kattama henkilöpiiri laajenee kotimaisiin henkilöihin.

Velvollisuus laatia riskiarvio

Riskiperusteisen lähestymistavan korostamiseksi ehdotetaan, että lakisääteisistä yksinkertaistettua ja tehostettua asiakkaan tuntemista koskevista menettelytavoista luovuttaisiin. Tästä seuraa ilmoitusvelvolliselle aiempaa laajempi velvollisuus huolehtia riskiperusteisesti asiakkaansa tuntemisesta ja tunnistamisesta. Ilmoitusvelvollisille tulee velvollisuus laatia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva riskiarvio, jota on päivitettävä säännöllisesti.

Rekisteri yhteisöjen omistajista ja tosiasiallisista edunsaajista

Osana uudistusta kaupparekisterin yhteyteen on suunniteltu yhteisöjen omistajia ja tosiasiallisia edunsaajia koskevaa rekisteriä. Tosiasiallisena edunsaajana pidettäisiin sellaista osakkeenomistajaa, jonka omistusosuus tai määräysvalta yhteisöstä on yli 25 %. Yrityksille asetetaan velvollisuus tuntea ja selvittää tosiasialliset edunsaajansa. Oikeushenkilöomistajien osalta yritys olisi velvollinen selvittämään omistusketjun seuraavaan portaaseen asti, eli ne luonnolliset henkilöt, jotka voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä omistajayrityksessä. Tällainen asema on esimerkiksi osakeyhtiön osakkaalla, joka hallitsee yli 50 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehellä.

Työryhmä on julkaissut muistion valmistelunsa tuloksista. Muistiota koskevat lausunnot on pyydetty toimittamaan viimeistään 22.1.2016 mennessä. Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys viimeistellään ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2016. Suunnitelman mukaisesti uusi lainsäädäntö olisi voimassa 1.1.2017.

Lexia seuraa hallituksen esityksen valmistelun edistymistä ja pyrkii ennakoimaan uuden lainsäädännön Lexian asiakkailta vaatimat toimenpiteet hyvissä ajoin.

Back to Top