Komissiolta esitys esitevaatimusten muuttamisesta kevyemmiksi

08.01.2016

Euroopan komissio on antanut esityksen nykyisen esitedirektiivin muuttamiseksi. Nykyinen esitesääntely edellyttää yrityksiltä huomattavaa paperityötä ja tuloksena syntyy usein satoja sivuja pitkä esite, jonka sisältö voi sijoittajan kannalta olla vaikeasti ymmärrettävä. Uudistuksen tavoitteena on tehdä pääomamarkkinoista sijoittajille helpommin lähestyttäviä sekä keventää yrityksille esitteen laatimisesta aiheutuvaa taakkaa.

Komissio esittää, että sääntely siirtyisi direktiivistä asetukseen, mikä varmistaisi tehokkaammin yhtenäisen lähestymistavan koko Euroopan Unionin alueella vähentäen mahdollisia soveltamiseroja jäsenvaltioiden välillä.

Komission ehdotus sisältää seuraavat muutosehdotukset:

Pienet pääomahankinnat vapautetaan esitteen laatimisvelvollisuudesta

Esitettä ei edellytettäisi lainkaan, kun hankittava pääoma on alle 500 000 euroa nykyisen 100 000 euron sijaan. Kun rahoitusta haetaan vain kotimaasta, voidaan laatia kansallinen esite. Jäsenvaltioilla olisi jatkossa mahdollisuus asettaa nykyistä korkeampi kynnys pelkän kansallisen esitteen laatimiseksi: kynnys kaksinkertaistettaisiin 5 miljoonan euron hankittavasta pääomasta 10 miljoonaan euroon.

Pienille ja keskisuurille yrityksille kevyempi esite

Pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden markkina-arvo on alle 200 miljoonaa euroa, suunnitellaan kevennettyä esitettä, jotta esitteenlaatimiskustannukset eivät muodostuisi kohtuuttoman korkeiksi suhteessa rahoitustarpeeseen. Komissio esittää, että kevennetyssä esitteessä olennaiset tiedot voitaisiin esittää sijoittajille kysymys-vastaus -muodossa.

Jo listautuneiden yritysten raportointivelvollisuus osakeannin yhteydessä yksinkertaistuu

Komission mukaan tällä hetkellä 70 prosenttia vuosittain hyväksyttävistä esitteistä on laadittu niin sanotun toissijaisen liikkeeseenlaskun yhteydessä yrityksissä, jotka ovat jo listautuneet pääomamarkkinoille. Tämän vuoksi komissio esittää, että jo listautuneiden yritysten, jotka haluavat tehdä osakeannin, tarvitsisi julkaista jatkossa vain yksinkertainen esite. Yritysten ei tarvitsisi julkaista toistamiseen tietoa, joka on jo julkisesti saatavilla.

Ydinasiat lyhyesti tiivistelmään

Jotta sijoittajien olisi helpompi havaita esitteen ydinasiat, tulisi sijoittajille antaa esitteen keskeiset tiedot enintään kuuden sivun mittaisessa tiivistelmässä.

Nopea ja yksinkertaistettu viranomaishyväksyntä

Säännöllisesti rahoitusta pääomamarkkinoilta hakevat yritykset voisivat käyttää vuosittaista Universal Registration Document -asiakirjaa (URD) tiettyjen perustietojen toimittamiseen toimivaltaiselle viranomaisvalvojalle. Ajantasaisten tietojen ylläpidosta URD:ssa olisi se hyöty, että yritykset saisivat viiden päivän pikakäsittelyn esitteelle hakiessaan lisärahoitusta markkinoilta.

Kaikki EU-esitteet samaan portaaliin

ESMA tarjoaa ensimmäistä kertaa verkosta käsin ilmaisen pääsyn kaikkiin Euroopan talousalueella hyväksyttyihin esitteisiin. Sijoittajat hyötyvät, kun heillä on käytössä yksi portaali, josta he voivat löytää tietoa yrityksistä, jotka ovat listautuneet pääomamarkkinoille ja joihin yleisö voi investoida.

Back to Top