Julkiset hankinnat

June 6, 2016

Julkiset hankinnat ovat valtion ja sen liikelaitosten, kuntien, kuntayhtymien sekä muiden hankintalainsäädännössä määriteltyjen hankintayksiköiden oman organisaation ulkopuolelta tekemiä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja. Ne tehdään kansallisia hankintalakeja ja EU-hankintadirektiivejä noudattaen. Hankintoihin liittyy menettelysääntöjä muun muassa kilpailutuksen eri vaiheisiin, tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimuksen allekirjoittamista koskien.

Hankinnoissa keskeisiä periaatteita ovat avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Hankinnoista on ilmoitettava riittävän laajasti ja tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti sekä syrjimättömästi ennalta ilmoitettuja valintaperusteita kunnioittaen. Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisen edullisin vaihtoehto, jolloin merkitystä annetaan ennalta ilmoitetuille vertailuperusteille.

Julkisiin hankintoihin liittyy usein huomattavia taloudellisia intressejä, ja niitä riitautetaan paljon.

Back to Top