Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain siirtymäaika päättyy – Vakuutusedustaja, olethan tehnyt muutoshakemuksen Finanssivalvonnalle

22.02.2019

Korona heiluttaa markkinoita – mitä regulaatiokysymyksiä rahastotoimijoiden tulee ottaa huomioon?

Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) tuli voimaan 1.10.2018 tuoden muutoksia vakuutusedustajia, eli vakuutusmeklareita ja vakuutusasiamiehiä, koskevaan sääntelyyn. Vakuutusedustajan rekisteröinnin edellytyksiin tuli uuden lain myötä muutoksia ja myös ennen uuden lain voimaantuloa 1.10.2018 rekisteröityneiden vakuutusedustajien tulee täydentää tietojaan uuden lain asettamien vaatimusten mukaisiksi. Siirtymäaika tietojen täydentämiseksi päättyy 23.2.2019, johon mennessä muutoshakemus tulee toimittaa Finanssivalvonnalle. Alla on läpikäyty keskeisimmät asiat, jotka muutoshakemuksessa on huomioitava.  

Ammattipätevyys ja hyvämaineisuus

Uusi vakuutusten tarjoamisesta annettu laki edellyttää vakuutusedustajilta hyvämaineisuutta ja ammattipätevyyttä.  Vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ja vakuutusten tarjoamisesta vastaavien henkilöiden on oltava hyvämaineisia. Sivutoimisella vakuutusedustajalla hyvämaineisuuden vaatimus koskee ainoastaan vakuutuksen tarjoamisesta vastaavia henkilöitä. Lisäksi, jos vakuutusedustaja on oikeushenkilö, vakuutusedustajan johdon ja sen, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai, jos kyseessä on muu yhteisö kuinosakeyhtiö, vastaava omistus- tai määräämisvalta, on oltava hyvämaineisia.

 

Vastaavasti vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvalla henkilöllä ja vakuutusten tarjoamisesta vastaavalla henkilöllä on oltava työtehtävien laatuun ja laajuuteen nähden riittävä ammattipätevyys ja tiedot. Lisäksi, jos vakuutusedustaja on oikeushenkilö, on vakuutusedustajan johdossa oltava riittävä ammattipätevyys ja tiedot.

 

Vaikka laki vakuutusten tarjoamisesta edellyttää vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden olevan hyvämaineisia ja ammattipäteviä, ei Finanssivalvonta edellytä, että siirtymäaikana tehtävässä muutoshakemuksessa toimitetaan selvitystä näiden henkilöiden hyvämaineisuudesta ja ammattipätevyydestä. Tästä huolimatta vakuutusedustajan on huolehdittava, että myös nämä henkilöt täyttävät asetetut ammattipätevyys- ja hyvämaineisuusvaatimukset.

Tarjottavat vakuutukset

Rekisteriin merkitään vakuutusedustajan tarjoamat vakuutukset (henki-, vahinko-, työeläke- ja jälleenvakuutukset). Muutoshakemuksessa tulee tarkistaa, että tarjottavat vakuutukset vastaavat edustettavia vakuutusyhtiötä ja ilmoitettava tarjottavat vakuutukset.

Vakuutuksen tarjoamisesta vastaavat ja tarjoamiseen osallistuvat

Vakuutusedustajarekisteriin merkitään tiedot vakuutusten tarjoamisesta vastaavasta henkilöstä. Vakuutuksen tarjoamisesta vastaavan henkilön tulee kuulua yrityksen johtoon. Hän voi olla esimerkiksi toimitusjohtaja, myyntijohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö.

 

Rekisteriin merkittiin aiemmin tiedot vastaavasta hoitajasta. Vakuutusedustajan on tarkistettava, täyttääkö rekisteriin aiemmin rekisteröity vastaava hoitaja vakuutuksen tarjoamisesta vastaavalle asetetut vaatimukset ja tarvittaessa, jos henkilö ei näitä vaatimuksia täytä, on reksiteriin ilmoitettava uusi vakuutusten tarjoamisesta vastaava henkilö.

 

Vakuutuksen tarjoamisesta vastaavasta henkilöstä on lisäksi toimitettava muutoshakemuksen liitteenä luotettavuutta, sopivuutta ja ammattipätevyyttä koskeva selvitys, joka annetaan erillisellä Fit & Proper -lomakkeella.

 

Laki vakuutusten tarjoamisesta edellyttää lisäksi, että päätoimisten vakuutusedustajien on ilmoitettava rekisteröitäväksi vähintään 30 prosenttia vakuutusten tarjoamiseen osallistuvista henkilöistä. Vakuutusedustajan tulee vahvistaa muutoshakemuksen mukana toimitettavalla liitteellä, että vähintään 30 prosenttia tarjoamiseen osallistuvista henkilöistä on rekisteröity.

Johto

Vakuutusedustajarekisteriin merkitään vakuutusedustajan johtoon kuuluvat henkilöt. Johtoon kuuluvilla henkilöillä tarkoitetaan toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja varajäsentä, hallitukseen rinnastettavan toimielinten jäsentä ja varajäsentä sekä vastuunalaisia yhtiömiehiä. Vakuutusedustajarekisteriin merkitään johtoon kuuluvien henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.

 

Päätoimisten vakuutusedustajien tulee lisäksi toimittaa muutoshakemuksen liitteenä kaikista johdon jäsenistä luotettavuutta, sopivuutta ja ammattipätevyyttä koskeva selvitys, joka annetaan erillisellä Fit & Proper -lomakkeella.

Omistajat ja muut läheisen sidoksen omaavat

Vakuutusedustajarekisteriin merkitään tiedot omistajista, jotka omistavat suoraan vähintään kymmenesosan vakuutusedustajasta sekä ne, joilla on kirjanpitolain 1 luvun 51 §:n mukainen määräysvalta tai läheiset sidokset vakuutusedustajaan. Läheisillä sidoksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiölain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettua merkittävää sidonnaisuutta.

 

Muutoshakemuksen liitteenä tulee lisäksi toimittaa kaikista luonnollisista henkilöitä, jotka omistavat vakuutusedustajasta suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosan luotettavuutta, sopivuutta ja ammattipätevyyttä koskeva selvitys.

Muutoshakemuksen laiminlyönnin vaikutukset

Vakuutusedustaja vastaa rekisteritietojensa oikeellisuudesta ja ajan tasalla pitämisestä. Jotta vakuutusedustaja olisi asianmukaisesti rekisteröity ja voisi toimia vakuutusedustajana, tulee tämän täyttää rekisteröintivaatimukset ja toimittaa muutoshakemus Finanssivalvonnalle 23.2.2019 mennessä.

 

Jos vakuutusedustaja ei toimita vaadittuja tietoja siirtymäaikana, eivät vakuutusedustajan rekisteröinnin edellytykset täyty ja Finanssivalvonnan tulee poistaa edustaja vakuutusedustajarekisteristä. Vakuutusyhtiö voi käyttää vakuutusedustajana ainoastaan rekisteröityjen vakuutusedustajien palveluja, joten jos vakuutusedustaja poistetaan rekisteristä ei se voi enää tarjota vakuutuksia ja toimia vakuutusedustajana.

 

Lisätiedot:

Riikka Simola, Associate, puh. +358 40 576 1302, [email protected]

 

 

Back to Top