Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta tuo muutoksia useille toimialoille

15.08.2018

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta tuo muutoksia useille toimialoille - Lexia

Laki vakuutusten tarjoamisesta tulee voimaan 1.10.2018 ja se koskee kaikkia vakuutuksia tarjoavia tahoja. Vakuutusyhtiöiden lisäksi muutoksia on luvassa myös vakuutusasiamiehille ja -meklareille riippumatta siitä, onko vakuutusten tarjoaminen yhtiön tai henkilön pääasiallista toimintaa vai tarjotaanko vakuutuksia muun palvelun kuten kirjanpidon, leasing- tai vuokraustoiminnan, kiinteistönvälityksen tai erilaisten tuotteiden kuten autojen myynnin ohessa.

 

Laki vakuutusten tarjoamisesta 20.4.2018/234 panee täytäntöön vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin IDD (Directive on Insurance Distribution 2016/97). Vakuutusedustuksesta annettu laki kumotaan ja mm. vakuutussopimus- ja vakuutusyhtiölakiin on tulossa muutoksia. Tässä jutussa käymme läpi olennaisimmat asiamiesten ja sivutoimisten asiamiesten toimintaan vaikuttavat muutokset.

Muutoksia kaikille toimijoille

Vakuutusalalla toimivat mm.

 • vakuutusyhtiöt, jotka toimivat vakuutusten antajina
 • vakuutusmeklarit, jotka saavat toimeksiannon vakuutusta hankkivalta taholta ja
 • asiamiehet, jotka tarjoavat vakuutuksia vakuutuksenantajan lukuun ja vastuulla.

Kuten nykyisenkin lain mukaisesti, vakuutusmeklareista ja -asiamiehistä käytetään yhteisnimitystä ”vakuutusedustaja”.

 

Myös vakuutusedustajien jaottelu vakuutuksenantajista riippumattomiin vakuutusmeklareihin ja muihin asiamiehiin säilyy ennallaan. Samoin vakuutusmeklarin palkkionottokielto säilyy. Vakuutusedustajat voivat harjoittaa toimintaa myös sivutoimisesti silloin, kun heidän pääasiallinen ammatillinen toimintansa on muu kuin vakuutusten tarjoaminen.

 

Sääntelyn soveltamisalaa täsmennetään ja vakuutusten tarjoaminen verkossa esimerkiksi vertailusivustojen välityksellä tulee entistä selvemmin sääntelyn piiriin. Vahinkovakuutustuotteille tulee annettavaksi vakiomuotoinen asiakirja.

 

Vakuutuksenantajille tulee velvollisuus ylläpitää vakuutusten tuotehallintajärjestelmää eli uusien vakuutusten ja niiden muutosten hyväksymismenettelyä. Menettelyssä on määritettävä kullekin vakuutukselle yksilöidyt kohdemarkkinat. Sijoitusvakuutusten myyntiin on tulossa kannustimia, eturistiriitojen hallintaa sekä asianmukaisuuden ja soveltuvuuden arviointia koskevia vaatimuksia. Tuotehallintaa ja sijoitusvakuutuksia koskevat säännökset yhdenmukaistavat sääntelyä sijoituspalveluja koskevan MiFID II -sääntelyn kanssa.

Lakiin uusi termi ”Eräät sivutoimiset vakuutusedustajat”

”Eräillä sivutoimisilla vakuutusedustajilla” tarkoitetaan tahoja, joihin lakia sovelletaan vain rajoitetusti, edellyttäen että:

 

1) ovat vuoden pituisen ajan perusteella lasketulta vakuutusmaksultaan enintään 600 euroa tai, jos 3 kohdassa tarkoitetun matkan tai muun palvelun kesto on enintään kolme kuukautta, vakuutusmaksu on enintään 200 euroa jokaista vakuutettua henkilöä kohden;

 

2) liittyvät täydentävänä sivutoimisen vakuutusedustajan myymään tavaraan tai palveluun; ja

 

3) kattavat sivutoimisen vakuutusedustajan myymän tai toimittaman tavaran viallisuuteen, katoamiseen tai rikkoutumiseen, toimitetun palvelun käyttämättä jäämiseen tai varattuun matkaan liittyvän riskin.

 

Aiemmin tällaiset tahot jäivät vakuutusedustuksesta annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle. Myös rajat kevyemmän sääntelyn piiriin kuulumisesta muuttuvat. Tällä on vaikutusta erityisesti matkatoimistoille, silmälasiliikkeille, matkapuhelin- ja kodinkoneliikkeille, jotka myyvät tuotteisiin tai palveluihin liittyviä vakuutuksia ja kuuluvat yleensä kevyemmin säänneltyyn kategoriaan.

Kytkykauppoja rajoitetaan

Asiamiehiä, sivutoimisia asiamiehiä ja eräitä sivutoimisia vakuutusedustajia koskevat mm. seuraavat uudistukset:

 

Toimintatapamuutokset

 • Asiakkaan edun kanssa ristiriidassa olevat myyntitavoitteet ja palkitsemisjärjestelyt kielletään. Palkkio tai etu ei saa kannustaa suosittelemaan muuta kuin asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivaa vakuutusta.
 • Kytkykaupat kielletään kuluttajamyynnissä tai siihen rinnastettavassa myynnissä. Asiakkaalle on tarjottava mahdollisuutta ostaa vakuutus, tavara tai palvelu erikseen. Palveluntarjoaja voi kuitenkin vaatia, että asiakas vakuuttaa ostamansa tai vuokraamansa tavaran tai palvelun. Ehtona ei kuitenkaan saa olla, että asiakas tekee vakuutussopimuksen tietyn vakuutuksenantajan kanssa.
 • Kuluttajalle tai siihen rinnastettavalle henkilölle on annettava riittävä kuvaus sopimuksen tai paketin eri osista, tiedot kunkin osan kuluista sekä siitä, miten eri osien keskinäinen vaikutus muuttaa riskejä tai vakuutuksen kattavuutta. Tämä koskee myös muita kuin kuluttaja-asiakkaita, jos vakuutus ja tuote tai palvelu on mahdollista ostaa erikseen.
 • Kytkykauppoja rajoitetaan ja niihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta laajennetaan myös muihin kuin kuluttaja-asiakkaisiin. Tällöin kytkykauppa kielletään ainoastaan, jos vakuutus on oheistuote.

Tietojenantovelvollisuutta täsmennetty 

 • Asiakkaalle on kerrottava mm. yhteystiedot, toimiiko edustaja vakuutusmeklarina vai asiamiehenä vakuutuksenantajan nimissä ja lukuun, sekä edustaako asiamies yhtä vai useampaa vakuutuksen antajaa.

Uudet vaatimukset asiamiehille, joiden pääasiallisena toimintana on vakuutusten tarjoaminen

 • Hyvämaineisuuden vaatimukset laajenevat vakuutusedustusyritysten johtoon ja omistajiin.
 • Vakuutusedustajien johdolle asetetaan kollektiivinen ammattitaitovaatimus.
 • Vuosittainen 15 tunnin koulutusvelvollisuus vakuutusten tarjoamiseen osallistuville ja vakuutusten tarjoamista vastaaville henkilöille.
 • Henkilöstön rekisteröintivaatimus alenee 50 prosentista 30 prosenttiin.
 • Asiamiehen on määritettävä vakuutusten tarjoamiseen osallistuvan henkilön työtehtävien edellyttämät ammattipätevyysvaatimukset.
 • Asiamiehen on nimettävä toiminto ja sillä on oltava sisäiset toiminta- ja menettelytavat sekä arviointijärjestelmät, joiden avulla varmistetaan ja valvotaan ammattipätevyysvaatimusten asianmukainen toteutuminen. Toiminta- ja menettelytapoja sekä arviointijärjestelmiä on käytettävä ja päivitettävä säännöllisesti.
 • Asiakasta on tiedotettava palkkioiden luonteesta.
 • Tietojen antamistapaa täsmennetty: tiedot on annettava pysyvällä tavalla.

Sivutoimisia asiamiehiä koskevat uudet vaatimukset

 • Vakuutusten tarjoamisesta vastaavien henkilöiden on oltava hyvämaineisia.
 • Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvalla henkilöllä ja vakuutusten tarjoamisesta vastaavalla henkilöllä on oltava työtehtävien laatuun sekä laajuuteen nähden riittävä ammattipätevyys ja tiedot.
 • Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvan henkilön työtehtävien edellyttämät ammattipätevyysvaatimukset on määriteltävä.
 • Sivutoimiselle vakuutusedustajalle ei säädetä kiinteää jatkuvan koulutuksen tuntivaatimusta, vaan ammattitaitoa on ylläpidettävä tehtävien laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla.
 • Asiakasta on informoitava palkkioiden luonteesta.
 • Tietojen antamistapaa täsmennetty; tiedot annettava pysyvällä tavalla.

Autamme mielellämme uusien vaatimusten käytännön toteuttamisessa ja henkilöstön kouluttamisessa.

 

Lisätiedot:

Katja Flittner, Associate, puh. +358 50 410 0512, katja.flittner@lexia.fi

 

Back to Top