Tosiasialliset edunsaajatiedot ilmoitettava kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

04.06.2020

Uusi rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin perustuva sääntely edellyttää, että yritys tai yhteisö tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa, ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä ja pitää edunsaajatiedot ajantasaisina.

Ilmoitusvelvollisuus koskee useimpia yrityksiä

Ilmoitusvelvollisuuden piiri on laaja ja koskee useimpia yrityksiä Suomessa. Esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöiden, toiminimiyrittäjien, asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Kuka voidaan katsoa tosiasialliseksi edunsaajaksi?

Edunsaajien tunnistaminen on jätetty yrityksen omalle vastuulle, eikä rekisteriviranomainen ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.  Edunsaajana voidaan pitää henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Rahanpesulain mukaan henkilöä voidaan pitää edunsaajana, jos vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Henkilö omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Yrityksen edunsaajaksi ei voida katsoa yritystä itseään tai esimerkiksi kuolinpesää, vaan edunsaajana voi olla vain luonnollinen henkilö. Edunsaajailmoitus on tehtävä, vaikka yrityksellä ei katsottaisi olevan rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen tehostaa asiointia ja lisää avoimuutta

Yritysten edunsaajatietojen ilmoittaminen ja rekisteröinti kaupparekisteriin helpottaa etenkin pankkien työtä ja pitäisi myös sujuvoittaa pankkiasiointia.  Jos yritys laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden eikä ilmoita edunsaajien tietoja 1.7.2020 mennessä ja sen lisäksi huolehdi tietojen ajantasaisuudesta, voi esimerkiksi yrityksen rahoituksessa ilmetä ongelmia.

Ilmoitusvelvollisuutta noudattamalla yritys myös voi osoittaa toimivansa vastuullisesti.

Tiivistetysti:

  • Yritysten on tunnistettava tosiasialliset edunsaajansa ja ilmoitettava tiedot kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä.
  • Uusi ilmoitus on tehtävä aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun uusi yritys perustetaan.
  • Edunsaajailmoituksen tekeminen kaupparekisteriin on maksuton.
  • Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot. Poikkeuksena tieto ilmoituksen rekisteröinnistä, joka on julkinen.

Annamme miellämme lisätietoja:

Markus Myhrberg, Partner, puh. +358 40 505 5343, markus.myhrberg@lexia.fi

Back to Top