Soveltuvuuden arviointia koskeva ohje täsmentää sijoituspalveluyrityksille asetettuja velvollisuuksia

29.08.2018

Soveltuvuuden arviointia koskeva ohje täsmentää sijoituspalveluyrityksille asetettuja velvollisuuksia - Lexia

 

Euroopan valvontaviranomaisen (ESMA) soveltuvuuden arviointia koskeva ohje täsmentää MiFID II-direktiivissä asetettuja sijoitusneuvonnan ja omaisuudenhoidon yhteydessä tehtävää soveltuvuuden arviointia koskevia velvollisuuksia. Ohje tarkoittaa useimmille sijoituspalveluyrityksille muutoksia asiakastietolomakkeisiin ja palvelualustoihin sekä palveluprosessin kehittämistä. Ohjeen käyttöönotto tulisikin nähdä sääntelyn asettamien velvollisuuksien noudattamisen lisäksi myös osana asiakaspalveluprosessin kehittämistä. 

 

Ohjeessa täsmennetään toimintatapoja, asiakkaan tietämystä, kokemusta, tappionsietokykyä ja riskirajaa selvitettäessä sekä näiden tietojen käyttämisestä soveltuvuuden arvioinnissa. Kerättyjä tietoja tulisi tarkastella kokonaisuutena ja näin pysyä tietoisena olennaisista ristiriidoista.

Asiakkaalla oltava riittävä ymmärrys riskeistä

Asiakas voi päivittää tietojaan siinä tarkoituksessa, että hänelle epäsopiva tuote tai palvelu näyttäytyisi sopivana, vaikka tosiasiallista muutosta hänen tilanteessa ei olisikaan tapahtunut. Tällaiset tilanteet on tunnistettava. Asiakkaalla on aina oltava riittävä ymmärrys riskin ja tuoton suhteesta, sijoitusajasta ja kulujen vaikutuksesta tuottoon.

Kulut näkyviin

Sijoitusten vaihdosta aiheutuvat kulut on selvitettävä, sillä soveltuvuuden arvioinnissa on otettava huomioon aiheutuvat kulut ja hyödyt. Esimerkiksi sijoitusten vaihdosta koituvia veroseuraamuksia voisi arvioida sijoitusten vaihdon johdosta tehtävässä kulu-hyöty-analyysissä. Ohjeessa on myös tarkennettu toimintatapoja suoritettaessa soveltuvuuden arviointia oikeushenkilölle sekä tilanteissa, joissa asiakasta edustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö.

Robo advice -palveluissa erityisesti huomioitavia seikkoja

Sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa on mahdollista tarjota myös erittäin pitkälti automatisoitujen tietojärjestelmien avulla. Ohjeessa Robo advice -palveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluja, joiden tarjonta tapahtuu kokonaan tai osittain automatisoidusti tai osittain automatisoidusti asiakkaan ja yrityksen henkilöstön välisen yhteydenpidon ollessa minimaalista. Ohjeen tärkeys korostuu erityisesti Robo advice -palveluiden osalta, sillä soveltuvuuden arvioinnin on oltava myös automatisoitujen välineiden avulla tehtynä johdonmukaista ihmiskontaktin vähäisyydestä huolimatta. Samoin käytettäessä automatisoituja työvälineitä on varmistuttava siitä, että niitä käyttävällä henkilökunnalla on osaaminen niiden teknologiasta ja algoritmeista digitaalisen neuvonnan tarjoamiseksi, ymmärtämiseksi ja arvioimiseksi.

 

Ohjeen käyttöönotossa ei ole valmista one-size-fits-all -ratkaisua, vaan kannattaa tarkastella kunkin yrityksen toimintaa, sen tarjoamia sijoitustuotteita ja -palveluja, niiden monimutkaisuutta, riskejä sekä asiakaskuntaa. Ohjeen täytäntöönpano edellyttää siten ohjeistuksen, asiakasmateriaalin ja käytäntöjen uudistamista yrityksessä – sen työn olemmekin jo aloittaneet monen asiakkaamme kanssa.

 

Lisätiedot:

Katja Flittner, Associate, puh. +358 50 410 0512, [email protected]

Back to Top