Rahanpesulain soveltamisala laajenee – tosiasialliselle edunsaajalle tulee uusia velvollisuuksia

17.12.2018

Korona heiluttaa markkinoita – mitä regulaatiokysymyksiä rahastotoimijoiden tulee ottaa huomioon?

Hallituksen esitys (HE 167/2018) annettiin eduskunnalle lokakuussa ja uuden lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2019. Esitys liittyy talousrikollisuuden sekä harmaan talouden torjuntaan, ja sen tavoitteena on panna täytäntöön viides rahanpesudirektiivi sekä täsmentää erityisesti rahanpesulakia kansallisilla muutoksilla.  Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on myös tehostaa viranomaisten sähköistä toimintaympäristöä sekä parantaa kansalaisten ja yritysten mahdollisuutta toimittaa tietoa viranomaisille sähköisesti.

Rahanpesudirektiivin soveltamisalaa laajennetaan

Lain soveltamisalaa muutettaisiin rahanpesudirektiivin johdosta niin, että lakia sovellettaisiin toimilupavalvottavaa vastaavaan ulkomaalaisen yhteisöön, jos se tarjoaa Suomessa palveluita edustajan välityksellä perustamatta sivuliikettä. Soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan direktiivin mukaisesti veroneuvojien lisäksi myös muita henkilöitä, jotka tarjoavat pääasiallisena ammattitoimintanaan suoraan tai välillisesti verotukseen liittyvää tukea tai neuvontaa.

 

Ilmoitusvelvollisiksi lisättäisiin virtuaalivaluutan tarjoaja, liike- ja ammattitoimintana taide-esineitä myyvä, välittävä tai niitä vapaasataman kautta myyvä, välittävä tai säilyttävä, jos maksusuoritus on vähintään 10 000 euroa joko yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina.

 

Poliittisesti vaikutusvaltaisista tehtävistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Tällaisen luettelon ylläpitäminen lain tasolla ei olisi perusteltua yksityiskohtaisuuden ja päivitystarpeen vuoksi. Asetus kattaisi kansallisesti merkittävät julkiset tehtävät ja kansainvälisten järjestöjen merkittävät julkiset tehtävät. Varsinaiseen määritelmään poliittisesti vaikutusvaltaisista tehtävistä ei ole tulossa muutoksia.

Asiakkaan tuntemista koskevia säännöksiä täsmennetään

Säilytettävien asiakkaan tuntemistietojen määrä kasvaa. Säilytettäviä tietoja olisivat pankki- tai maksutilin numero, tilin omistajan tai käyttöoikeuden haltijan nimi ja tilin avaus- ja sulkemispäivä sekä muut tiliin liittyvät tunnistetiedot. Asiakkaan tuntemista koskevia säännöksiä ehdotetaan myös täsmennettävän sähköisen rahan poikkeuksien osalta. Sähköiseen tietovälineeseen tallennettavan euromäärän enimmäisraja laskettaisiin 150 euroon. Käteisen lunastusmahdollisuus sähköisestä tietovälineestä laskettaisiin 50 euroon. Asiakkaan tuntemista koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäväksi myös Euroopan talousalueen ulkopuolisen korkean riskin valtioon liittyvän tehostetun asiakkaan tuntemismenettelyn osalta.

 

Asiakkaan tuntemista koskevia toimia on noudatettava riskiperusteiseen arviointiin pohjautuen koko asiakassuhteen ajan. Valvottavalla tulee olla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskienhallintaa koskevat, valvottavan toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät menetelmät. Riskiperusteisen arvion mukaisesti on esimerkiksi sovellettava kaikkia tehokkaita asiakkaan tunnistamismenettelyjä, käytettävä tarvittavia liiketoimien raportointimenettelyjä sekä rajoitettava asiakassuhteita ja liiketoimia asiakkaiden kanssa, jotka ovat komission yksilöimistä korkean riskin kolmansista maista.

 

Yhteisöjen ja trustien tosiasiallisia edunsaajia koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että tosiasialliselle edunsaajalle säädetään velvollisuus toimittaa rekisteröitävät tiedot yhteisölle. Ilmoitusvelvolliselle ja valvontaviranomaiselle asetettaisiin velvollisuus ilmoittaa rekisteriin havaitessaan puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia tiedoissa ilman aiheetonta viivästystä.

 

Lisätiedot:

Olli Kiuru, osakas, puh. +358 40 7168 020, olli.kiuru@lexia.fi

Back to Top