Kilpailunrajoitukset

13.10.2017

Kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan kilpailua estäviä, rajoittavia tai vääristäviä menettelyitä. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö tarkoittaa markkinoilla merkittävässä asemassa olevan yrityksen aseman väärinkäyttöä. Sitä esiintyy esimerkiksi saalistushinnoitteluna, tuotannon rajoituksina tai liikesuhteesta kieltäytymisenä. Määräävässä asemassa olevalla yrityksellä on erityinen vastuu varmistaa, ettei sen menettely vaaranna kilpailua.

Kartellissa osapuolet ovat sopineet sopimuksesta, päätöksestä tai yhdenmukaistetusta menettelytavasta, joka estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua. Horisontaalinen kilpailunrajoitus voi syntyä myös toimialajärjestön menettelyn seurauksena, kuten kiellettyinä hintasuosituksina.

Kielletty kilpailun rajoittaminen voi seurata muun muassa toimitus- ja jakelusopimuksista, eli eri tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien yritysten välisistä myymistä tai ostamista koskevista sopimuksista.

Kilpailunrajoituksiin suhtaudutaan vakavasti

Kartellien tutkintaan käytetään huomattavia voimavaroja ja niistä koituvat seuraamusmaksusanktiot ovat koventuneet jatkuvasti. Kilpailunrajoitus voi johtaa seuraamusmaksuun, sekä myöhemmin huomattavaan siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen.

Kilpailunrajoitukset arvioidaan tapauskohtaisesti. Keskeistä ei yleensä ole toiminnan muoto, vaan se, minkälainen vaikutus menettelyllä on ollut kilpailuun.

Kilpailunrajoitussäännösten ja kilpailuviranomaisten arviointikäytäntöjen läpikotainen tunteminen on ratkaisevassa asemassa. Meillä on syvällistä käytännön kokemusta kilpailunrajoitusasioista ja niiden selvitysmenettelystä Suomessa ja EU:ssa.

Back to Top