Hankintadirektiivin voimaansaattaminen myöhästyi – välitön oikeusvaikutus syytä huomioida

19.04.2016

Käsittelimme 18.6.2015 julkaistussa artikkelissa ”Hankintalain kokonaisuudistus etenee – mikä muuttuu?” uutta hankintadirektiiviä ja sen mukanaan tuomia uudistuksia. Suomen oli määrä saattaa direktiivin määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 18.4.2016.

Nyt määräaika on ohitettu, mutta lakiuudistus on vielä toteuttamatta. Työ- ja elinkeinoministeriön antaman tiedon mukaan uutta hankintalakia koskeva hallituksen esitys annetaan kesäkuun aikana ja uusi hankintalainsäädäntö tulee voimaan loppuvuodesta 2016.

Mitä välitön oikeusvaikutus tarkoittaa käytännössä?

Väliaikana sovelletaan EU-oikeuteen sisältyvää välittömän oikeusvaikutuksen -periaatetta. Kyseisen periaatteen nojalla julkishallinnolla kokonaisuudessaan (mm. kunnat mukaan lukien) on velvollisuus soveltaa direktiivin säännöksiä siitä huolimatta, että kyseisiä määräyksiä ei ole kansallisesti vielä voimaansaatettu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankintalainsäädännön mukaisten hankintayksiköiden on jo nyt otettava kilpailutuksissaan huomioon sellaiset säännökset, jotka ovat ehdottomia sekä riittävän selkeitä ja tarkkoja. Esimerkkinä voidaan ajatella hankintadirektiivin 58(3) artiklaa, jossa erillisiä tapauksia lukuun ottamatta rajoitetaan toimijoilta vaadittava vuotuinen vähimmäisliikevaihto enintään kaksinkertaiseksi hankintasopimuksen ennakoituun arvoon nähden. Edelleen esimerkiksi sopimusmuutoksiin liittyviä hankintadirektiivin määräyksiä sovelletaan 18.4.2016 alkaen tehtyihin sopimusmuutoksiin, vaikka varsinainen sopimukseen johtanut hankintamenettely olisi aloitettu tätä aiemmin.

Mitä hankintadirektiivin määräyksiä vaikutus koskee?

Direktiivissä ei suoraan eritellä sitä, mitä määräyksiä kulloinkin voidaan automaattisesti pitää siinä määrin ehdottomina sekä riittävän selkeinä ja tarkkoina, että niille tulisi antaa välitöntä oikeusvaikutusta. TEM on antanut maaliskuussa 2016 tiedotteen, jossa listataan ohjeellisesti hankinta-, erityisalojen hankinta- ja käyttöoikeussopimusdirektiivien osalta tällaiset määräykset. Tiedotteesta saa hyvää viitettä määräyksistä, joissa on asetettu ehdoton velvoite hankintayksikölle tai -viranomaiselle tai vastaava oikeus tarjoajalle tai ehdokkaalle. Listan(kin) perusteella on helppo nähdä, että välittömän oikeusvaikutuksen piirissä on lukuisa joukko määräyksiä. Niiden edellyttämä muutos yksittäiselle hankinnalle on syytä huolellisesti arvioida ja huomioida jatkossa.

Lexia seuraa aktiivisesti kokonaisuudistuksen kehitystä ja annamme mielellämme lisätietoja.

Mika Oinonen, Counsel, puh. 040 138 5177, 010 4244 213

Back to Top