Ekotehokkuus on tätä päivää myös kiinteistön vuokrasopimuksissa

24.11.2016

Kiinteistö- ja rakentamisalan toimijat ovat nykyisin yhä kiinnostuneempia ympäristö- ja energianäkökulmasta. Toimijoiden tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön energiatehokkuutta ja korostaa kiinteistöliiketoiminnan ympäristöarvoja kannattavalla ja kaikkien osapuolten edut huomioon ottavalla tavalla. Ekologisten tavoitteiden huomioiminen on ollut pinnalla maailmalla jo pitkään, mutta myös suomalaisessa kiinteistökehityksessä on havaittavissa alati yleistyvät energiatehokkaat sopimuskäytännöt ja toimintamallit. Uudenlaiset toimintatavat muuttuvat käytännöksi esimerkiksi silloin, kun laaditaan kiinteistöä koskeva uusi vuokrasopimus tai päivitetään jo olemassa olevia sopimuksia vastaamaan nykyaikaisia, energiatehokkaampia toimintamalleja.

Osapuolet yhteisellä asialla

Ympäristöystävällisten vuokrasopimusehtojen (Green lease clauses) avulla tehostetaan sekä vuokralaisen että vuokranantajan tavoitteita toimia yhä vastuullisemmin. Ehdoilla varmistetaan, että vuokranantaja vastaa kiinteistön teknisen järjestelmän energiaystävällisyydestä ja vuokralainen sitoutuu saavuttamaan määritellyt ympäristötavoitteet. Osapuolten kannalta onkin olennaista käydä heti sopimusprosessin alkuvaiheessa läpi, mitkä ovat osapuolten ekotehokkaan toimintatavan tavoitteet ja mihin pyritään.

 

Sopimusehtojen sisältö vaihtelee toimijoiden ja kiinteistön mukaan. Sopimusehtojen avulla voidaan asettaa yhteisiä suuntaviivoja ja tavoitteita toiminnalle. Ehdot voidaan myös muotoilla tiukemmiksi siten, että ne asettavat osapuolille sanktioituja toimintavelvoitteita. On myös mahdollista, että vuokranantaja sisällyttää ekotehokkaat sopimusehdot kiinteistökohdetta koskeviin yleisiin sopimusehtoihin.

 

Ympäristöystävällistä toimintaa korostavien sopimuslausekkeiden sisällyttäminen sopimuksiin on etu kaikkien toimijoiden kannalta. Sopimusehtoihin sitoutumalla osapuolet osoittavat toimivansa liiketoiminnassaan vastuullisesti. Samalla huolehditaan siitä, että kiinteistö kestää aikaa ja käyttöä. Kiinteistön omistajan tavoitteena voi myös olla ympäristökuormituksen vähentämiseen tähtäävä sertifiointi (esim. LEED-sertifiointi, Leadership in Energy and Environmental Design). Sertifioinnin saavuttaminen on mahdollista, kun esimerkiksi energian- ja vedenkulutus ovat arvioitavissa. Saavutettavien ympäristöluokitusten avulla myös sijoittajat voivat seurata energiatehokkuutta ja arvioida kiinteistön suorituskykyä.

Ekotehokkuus parantaa sijoitusarvoa

Kiinteistösijoittajan näkökulmasta ekotehokkaiden sopimuslausekkeiden sisällyttäminen vuokrasopimukseen parantaa kohteen sijoitusarvoa. Yksittäisten sopimuslausekkeiden avulla voidaan myös vaikuttaa positiivisesti kiinteistökohteen vuokratuloihin tai myöhempään arvonmuodostukseen sijoitusomistuksen realisointivaiheessa. Ekotehokkaat sopimuslausekkeet ovat hyödyllisiä myös vuokralaisen kannalta. Ympäristöystävälliseen toimintaan tähtäävät tavoitteet ovat osoitus kaikkien osapuolen vastuullisesta liiketoiminnasta.

 

Uusia vuokrasopimuksia laatiessa tai vanhoja päivitettäessä on hyvä huomioida osapuolten asema ja kiinteistökehityksen ekologisuus. Sopimusmuotoilussa on otettava huomioon myös tulevaisuuden haasteet ja rakennuksen elinkaarivaatimukset. Ekologisiin arvoihin tähtäävillä sopimuslausekkeilla on mahdollista saavuttaa kiinteistökehityksen kannalta olennaiset tavoitteet.

 

Lisätiedot:

Aleksi Lundén, Associate, puh. +358 40 512 5424, aleksi.lunden@lexia.fi

Back to Top