Bryssel I -asetuksen soveltaminen alkaa – siviilituomiot suoraan täytäntöönpanokelpoisia muissa jäsenvaltioissa

09.01.2015

Lexia

Tuomioistuinten toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevaa uudistettua ns. Bryssel I -asetusta aletaan soveltaa EU:ssa 10. tammikuuta 2015 alkaen. Asetusta täydentävä ja sen käytännön soveltamista koskeva kansallinen sääntely tulee voimaan samanaikaisesti.

 

Merkittävin uudistus nykyiseen asetukseen verrattuna on eksekvatuurimenettelystä, eli täytäntöönpanomääräyksestä, luopuminen. Eksekvatuurimenettelyssä toisessa EU-jäsenvaltiossa annettu tuomio on pantu täytäntöön jäsenvaltiossa vasta täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisen jälkeen. Suomessa hakemukset tuomion julistamiseksi täytäntöönpanokelpoiseksi on käsitelty käräjäoikeudessa.

 

Tähän asti eksekvatuurista on EU:ssa luovuttu  rajat ylittävissä riidattomissa velkomissa sekä vähäisissä, enintään 2 000 euron saatavia koskevissa vaatimuksissa. Jatkossa menettely laajenee kaikkiin jäsenvaltioissa annettuihin siviilituomioihin, kunnianloukkaus- ja ryhmäkanneasioita lukuun ottamatta.

 

Uudelleen laaditun Bryssel I asetuksen tullessa voimaan toisessa jäsenvaltiossa annettua tuomiota ei enää viedä täytäntöönpanovaltion tuomioistuimeen siellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistettavaksi. Sen sijaan jäsenvaltiossa annettu täytäntöönpanokelpoinen tuomio on suoraan täytäntöönpanokelpoinen kaikissa jäsenvaltioissa. Näin esimerkiksi jossakin EU-maassa annettu tuomio voidaan Suomessa laittaa suoraan ulosottoon. Uudessa toimintatavassa vastaajan on itse hakemuksella käynnistettävä menettely tuomion täytäntöönpanon estämiseksi.

 

Uudistus tuo myös muutoksia turvaamistoimiin. Siitä, että ulkomainen tuomio on täytäntöönpanokelpoinen ilman mitään edeltävää menettelyä, seuraa, että jäsenvaltiossa annettu täytäntöönpanokelpoinen tuomio oikeuttaa täytäntöönpanojäsenvaltiossa jäsenvaltion lain mukaisiin turvaamistoimiin. Aiemmin tämä on edellyttänyt eksekvatuurihakemuksen johdosta tehtyä myönteistä päätöstä. Täytäntöönpanovastaaja voi kuitenkin estää tuomion tunnustamisen ja täytäntöönpanon hakemalla täytäntöönpanosta kieltäytymistä.

Asetus sisältää siirtymäsäännöksen. Säännöksen mukaan vain sellaiset tuomiot, jotka on annettu 10.1.2015 tai sen jälkeen vireille tulleessa oikeudenkäynnissä, ovat suoraan täytäntöönpanokelpoisia. Jos asia on tullut vireille ennen sanottua ajankohtaa, tuomion täytäntöönpano edellyttää eksekvatuuripäätöstä.

 

Annamme mielellämme lisätietoja: Sirpa Leppäluoto

Back to Top